مشخصات فردی و زندگینامه
نام:منصور
نام خانوادگی:نصیری
پست الکترونیک:mnasiri@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

 زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.