فرقه های دینی (ایران )..،( ترجمه برای مرکز شیعه شناسی)، در :تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا .
39 بازدید
محل نشر: تهران امیركبیر ، قم : موسسه شیعه شناسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی